Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường Số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo ựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường Số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội QLTT số 7 thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường Số 3 thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường Số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 6 thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá lô tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường Số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 6 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đội Quản lý thị trường số 4 thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập