Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN

 

Số:  227 /TB-CQLTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     Bắc Kạn, ngày  18 tháng 6  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-CQLTT và Quyết định số 59/QĐ-CQLTT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá tài là là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin tài sản đấu giá

a) Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 8a, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Tên, loại tài sản cụ thể:

 * Lô thứ nhất: gồm: 03 mặt hàng Chiếu trúc hạt 45 chiếc, Chiếu trúc mành 76 chiếc, Quạt điện mi ni 20 chiếc, (có bảng kê tang vật kèm theo).

- Số lượng: (gồm 03 mặt hàng có bảng kê tang vật kèm theo)

- Chất lượng: Còn mới.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 24.570.000đồng (Hai mươi bốn triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng)

* Lô thứ hai: gồm: 05 mặt hàng Dép tông,Xẻng, Ô gấp, Ô trẻ em, Ô đai (có bảng kê tang vật kèm theo).

- Số lượng: (gồm 05 mặt hàng có bảng kê tang vật kèm theo)

- Chất lượng: Còn mới.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 14.000.000đồng (Mười bốn triệu đồng)

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề đấu giá;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Các tiêu chí khác: Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên; Có tối thiểu 02 đấu giá viên trở lên.

* Lưu ý: Trường hợp có nhiều đơn vị được đánh giá ngang bằng về các tiêu chí nêu trên, sẽ ưu tiên lựa chọn đơn vị đã có hợp đồng và đã tổ chức đấu giá thành công tài sản tương tự trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ.

- Thời gian: Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu hoặc chứng minh thư nhân dân.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn.

Trân trọng thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết tham gia đăng ký theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT QG về đấu giá tài sản;

- Cổng TTĐT UBND tỉnh Bắc Kạn (đăng t/b);

- Trang TTĐT Cục QLTT (đăng t/b);

- Lưu: VT, HSVV, TCHC.

 

 

 

 

 

 

Q. CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Chu Văn Thống

 

 

 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập