Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

 TỈNH BẮC KẠN

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3

 

Số: 10/TB-ĐS3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá 2016;

Căn cứ quyết định về việc đưa tài sản ra đấu giá.

Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán tài sản, tiêu chí lựa chọn như sau:

  1. Thông tin tài sản đấu giá

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 3

Địa chỉ: Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Tên tài sản, chủng loại, số lượng cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

STT

Tiền hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Trị giá

1

Đèn đội dầu

Cái

135

18.000

2.430.000

2

Đèn Led

Cái

42

15.000

630.000

3

Đèn pin cầm tay

Chiếc

14

10.000

140.000

4

Vợt muỗi

Chiếc

21

20.000

420.000

5

Xi đánh giày

Hộp

36

2.500

90.000

6

Bàn chải đánh răng

Cái

144

2.000

288.000

7

Quạt màn

Chiếc

10

30.000

300.000

8

Dép các loại

Đôi

428

12.000

5.136.000

Tổng

830

 

9.434.000

 

 * Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 9.434.000 đồng (Chín triệu bốn trăm ba mươi bốn nghìn đồng)

  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 luật đấu giá tài sản và có các tiêu chí như: Có thời gian hoạt động từ 03 năm kinh nghiệm trở lên; có tối thiểu 03 đấu giá viên trở lên; phương án đấu giá khả thi...

Thời gian các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thông báo.

Địa điểm nộp hồ sơ: Đội quản lý thị trường số 3.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy chứng minh  nhân dân.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐTCCQLTT (đăng T/B);

- Lãnh đạo Đội ;

- Lưu Đội.

 ĐỘI TRƯỞNG

Đã ký

 

Tạ Đức Lâm

 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập