Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

 TỈNH BẮC KẠN

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3

 

 
 
 

 

 

 

Số: 03/TB-ĐS3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

       

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá 2016;

Căn cứ quyết định về việc đưa tài sản ra đấu giá.

Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán tài sản, tiêu chí lựa chọn như sau:

  1. Thông tin tài sản đấu giá

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 3

Địa chỉ: Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Tên tài sản, chủng loại, số lượng cụ thể như sau:

STT

Tiền hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

1

Mũi khoan bê tông các loại

Hộp

145

2

Lưỡi cắt gỗ các loại

Cái

73

3

Lưỡi cắt gạch các loại

Cái

207

4

Lưỡi cắt sắt các loại

Cái

1.300

5

Kìm các loại

Cái

195

6

Chổi than

Hộp

120

7

Giấy ráp gỗ

Hộp

34

8

Tô vít các loại

Cái

388

9

Thước dây

Cái

369

10

Mỏ hàn

Cái

30

11

Mũi khoan bê tông 6

600

12

Mũi đục bê tông

Cái

154

13

Mũi khoan bê tông 10

Cái

63

14

Giấy ráp tường

Hộp

6

15

Kéo các loại

Cái

40

16

kìm hàn sắt

Cái

32

17

Mũi khoan inox

Hộp

109

18

Bàn chà sắt

Hộp

30

19

Khò gas

Cái

9

20

Mũi khoan gạch ốp lát

Hộp

137

21

Cưa gỗ

Cái

11

22

Kéo cắt ống nhựa

Cái

12

23

Cờ lê

Cái

125

Tổng

4.189

 

 * Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 49.539.000 đồng (Bốn mươi chín triệu năm trăm ba mươi chín nghìn đồng)

  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 luật đấu giá tài sản và có các tiêu chí như: Có thời gian hoạt động từ 03 năm kinh nghiệm trở lên; có tối thiểu 03 đấu giá viên trở lên; phương án đấu giá khả thi...

Thời gian các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thông báo.

Địa điểm nộp hồ sơ: Đội quản lý thị trường số 3.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy chứng minh  nhân dân.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Trang TTĐTCCQLTT (đăng T/B);

- Lãnh đạo Đội ;

- Lưu Đội.

 ĐỘI TRƯỞNG

Đã ký

 

 

 

Tạ Đức Lâm

 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập