Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

 TỈNH BẮC KẠN

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 5

Số:  01/TB-QLTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Chợ Mới, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá 2016;

Căn cứ quyết định về việc đưa tài sản ra đấu giá.

Đội Quản lý thị trường số 5, tỉnh Bắc Kạn thông báo vê việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán tài sản, tiêu chí lựa chọn như sau:

  1. Thông tin tài sản đấu giá

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 5

Địa chỉ: Xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

- Tên tài sản, chủng loại, số lượng cụ thể như sau:

STT

TÊN HÀNG HOÁ, XUẤT XỨ

SỐ LƯỢNG

ĐVT

01

Quần chun nữ

14

Cái

02

Quần tất nữ

09

Cái

03

Áo len nam cao cổ

08

Cái

04

Áo len cổ thấp

02

Cái

05

Áo phao

08

Cái

 * Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 5.340.000 đồng (Năm triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 luật đấu giá tài sản và có các tiêu chí như: Có thời gian hoạt động từ 03 năm kinh nghiệm trở lên; có tối thiểu 03 đấu giá viên trở lên; phương án đấu giá khả thi...

Thời gian các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thông báo.

Địa điểm nộp hồ sơ: Đội quản lý thị trường số 5

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu hoặc giấy chứng minh  nhân dân.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Trang TTĐTCCQLTT (đăng T/B);

- Lãnh đạo Đội ;

- Lưu Đội.

QUYỀN ĐỘI TRƯỞNG

Đã ký

Phạm Văn Vinh

 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập