Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

CHI CỤC QLTT TỈNH BẮC KẠN   

ĐỘI CƠ ĐỘNG QLTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /TB - ĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

                  

            Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 00000183/QĐ-XPVPHC ngày 17/7/2018 của Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số: 00000003/BB-TTTV ngày 17/7/2018 của Đội Cơ động QLTT tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Biên bản họp định giá trị tang vật vi phạm hành chính ngày 16/7/2018 của Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn,

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

           -  Tên đơn vị: Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn

 -  Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

 - Tên tài sản: Quặng chì kẽm

 - Chất lượng: Pb = 0,18 %; Zn = 37,81%

 - Giá khởi điểm: 23.712.000 đồng

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 3 năm trở lên; Có ít nhất 03 đấu giá viên trở lên);

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

  -  Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

            Địa điểm nộp hồ sơ: Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

  Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

                  

Nơi nhận:       

- Trang thông tin điện tử Chi cục QLTT Bắc Kạn;

- Lưu: HSVV, TCHC.

PHÓ ĐỘI TRƯỞNG

 

Đã ký 

 

Nguyễn Công Nốp

 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập