Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu gái tài sản

CHI CỤC QLTT TỈNH BẮC KẠN

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 2

Số: 77 /TB-QLTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạch Thông, ngày  18 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG  BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00000063/QĐ-XPVPHC ngày 11/7/2018 của Đội Quản lý thị trường số 2.

Đội Quản lý thị trường số 2 thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

1.1 Tên đơn vị:  Đội Quản lý thị trường số 2

1.2 Địa chỉ: Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thông tin về tài sản đấu giá

2.1 Tên tài sản: Tô vít chữ T, thước dây, quạt mini, đèn pin, đá cắt, giấy giáp các loại.

2.2. Số lượng: Tô vít 20 chiếc, thước dây 24 cái, quạt mini 10 chiếc, đèn pin 20 chiếc, đá cắt 11 hộp, Giấy giáp 05 cuộn.

2.3 Chất lượng: Còn mới.

2.4 Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 5.840.000đồng (Năm triệu,tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

3.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 3 năm trở lên; Có ít nhất 03 đấu giá viên trở lên);

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

4.1 Thời gian nhận hồ sơ: 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính)

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

4.2  Địa điểm nộp hồ sơ: Đội Quản lý thị trường số 2. Địa chỉ: Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Đội Quản lý thị trường số 2 thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử Chi cục QLTT Bắc Kạn;

- Lưu HSVV.

ĐỘI TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Ngọc Báu

 

 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập