Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

 TỈNH BẮC KẠN

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3

Số: 08/TB-ĐS3

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Bắc Kạn, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG  BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 

Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-ĐS3 ngày 23/4/2020 của Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực, phương án tổ chức đấu giá của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bắc Kạn đã nộp hồ sơ theo đúng quy định.

Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, để thu tiền nộp ngân sách Nhà nước đối với 01 lô tài sản gồm:

 ĐVT: Đồng

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Trị giá

1

Đài Sony SW-525U

Chiếc

10

90.000

900.000

2

Lưỡi cắt gạch

Cái

40

12.000

480.000

3

Găng tay lao động

Đôi

140

1.500

210.000

4

Đèn đội đầu các loại

Cái

98

23.000

2.254.000

5

Dép các loại

Đôi

455

16.000

7.280.000

6

Ô cầm tay các loại

Chiếc

168

18.000

3.024.000

7

Ủng

Đôi

30

24.000

720.000

Tổng

1.020

 

14.868.000

 

1. Đơn vị tổ chức đấu giá được lựa chọn:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn.

- Người đứng đầu: Bà Ngô Lan Phương; chức vụ: Giám đốc; chức danh Đấu giá viên.

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 7b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Mã số thuế: 470011664-004

- Văn bản pháp lý thành lập: Quyết định số 2889/QĐ-UB ngày 29/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/v thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 14.868.000 đồng (Mười bốn triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

3. Bước giá tối thiểu/01 lần trả giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Đề nghị Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn đến làm việc với Đội Quản lý thị trường số 3- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn để đàm phán ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm DVBĐGTS Bắc Kạn;

- Lưu đội.

 ĐỘI TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Đức Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập