Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

CHI CỤC QLTT TỈNH BẮC KẠN   

ĐỘI CƠ ĐỘNG QLTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TB-ĐCĐQLTT

Bắc Kạn, ngày  27   tháng 11 năm 2017

 

        

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước

                          

          Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016;

          Căn cứ Thông báo số 02/TB-ĐCĐQLTT ngày 20/11/2017 của Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Sau khi đã hết thời hạn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo, xét hồ sơ năng lực và phương án tổ chức đấu giá của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bắc Kạn đã nộp hồ sơ theo đúng quy định. Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá đối với lô tài sản gồm áo nhiệt, bộ sơ sinh, Quần tất các loại, chân váy, áo khoác Kaki, áo da, áo len các loại, áo vét, áo gió, áo thun + nỉ, quần thun + nỉ, quần tất, khăn quàng cổ, giầy các loại, tất các loại với các nội dung sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn.

- Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn.

- Số điện thoại liên hệ: 0209.3875.790

- Mã số thuế: 4700119664-004

- Văn bản pháp lý thành lập: Quyết định số 2889/QĐ-UB ngày 29/12/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/v thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn.

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Ngô Lan Phương - Chức vụ: Giám đốc.

2. Giá khởi điểm, bước giá áp dụng cho cuộc đấu giá:

2.1. Giá khởi điểm: 21.555.000 đồng

2.2. Bước giá: 1.000.000 đồng

3. Đề nghị Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bắc Kạn đến làm việc với Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn để đàm phán ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn xin thông báo tới các tổ chức đấu giá và các đơn vị có liên quan khác được biết. 

 

Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử Chi cục QLTT Bắc Kạn;

- Trung tâm DV bán đấu giá tài sản Bắc Kạn;

- Lưu: VT; TC-HC.

ĐỘI TRƯỞNG

 

                     (đã ký)        

 

 

Tạ Đức Lâm

 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập