Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Thông báo bán đấu giá tài sản

CHI CỤC QLTT TỈNH BẮC KẠN   

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42 /TB-QLTT

Na Rì, ngày 21  tháng 11 năm 2017

 

        

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

            Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

            Căn cứ điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

          Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 0000582/QĐ-XPVPHC ngày 21/9/2017; 0001116/QĐ-XPVPHC ngày 27/10/2017 của Đội Quản lý thị trường số 4;

Căn cứ Biên bản định giá tài sản số 10/BB-ĐGTS ngày 27/10/2017 của Đội Quản lý thị trường số 4;

Căn cứ Biên bản định giá tài sản số 13/BBĐGTS-QLTT ngày 27/10/2017 của Đội Quản lý thị trường số 4.

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường Bắc Kạn.

1.2. Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản: Tang vật vi phạm hành chiính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gồm: Đèn pin, ổ cắm điện, khóa, sấy tóc, chổi lau nhà, tô vít, ô che nắng mưa, bộ giao kéo, ấm chén, tất chân các loại, giầy, áo các loại.

2.2. Số lượng: 2.198 (Đơn vị tính: Cái, bộ, đôi, chiếc)

2.3. Chất lượng: Còn mới

2.4. Giá khởi điểm: 8.717.500 đồng/Cả lô

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 3 năm trở lên; Có ít nhất 03 đấu giá viên trở lên);

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính)

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Đội Quản lý thị trường số 4. Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Đội Cơ động Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

                  

Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử Chi cục QLTT Bắc Kạn;

- Lưu: VT; TC-HC

ĐỘI TRƯỞNG

 

(đã ký) 

 

 

Lục Mạnh Thiếp

 

 

In văn bản

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập