Đang tải... Vui lòng chờ...
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai
Thông tin giới thiệu

Cùng với sự kiện tái lập tỉnh Bắc Kạn, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn được thành lập tại Quyết định số 44/QĐ-UB ngày 21 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Khi mới thành lập, ban đầu, với 35 công chức được điều động từ 02 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng chuyển về đơn vị gặp không ít khó khăn về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, trang, thiết bị làm việc thiếu thốn, đội ngũ công chức vừa thiếu, vừa yếu. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Công Thương và sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành trong tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, đồng thời triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 33/QĐ-SCT ngày 05 tháng 4 năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Quản lý thị trường Bắc Kạn. Tổ chức bộ máy của Chi cục được kiện toàn và củng cố gồm 09 Đội Quản lý thị trường và 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ với 55 công chức và người lao động. Số lượng và chất lượng công chức hằng năm được nâng lên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay Chi cục có 41 công chức có trình độ đại học đồng thời là Đảng viên; về cơ cấu ngạch công chức gồm: 02 Kiểm soát viên chính thị trường; 30 KSV thị trường; số còn lại là KSV trung cấp thị trường và tương đương. 

                                                                                                                                                                                                      Trần Văn Khánh - Phòng TCHC

Hỗ trợ Online
Văn bản mới
Quy định mới về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Liên Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch sô 60/2015/TTLT- BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

​​

 

Lượt truy cập